Aktuálně

 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

__________________________

Úprava školného na červen a červenec

 

Školné pro děti, které jsou nahlášeni k docházce do MŠ v červnu a červenci, se upravuje následovně:

Červen ………………………. 487,50 Kč

Červenec …………………… 227,50 Kč

__________________________________

Organizace provozu MŠ Jirny do konce školního roku

organizace-provozu-ms

___________________________________________

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné.  Až do 30. června zůstane zachován nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi takové důvody patří například zdravotní rizika (dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny apod.). Jde také o situace, kdy je nedostatečná kapacita, krátká provozní doba ve školních skupinách atd.

Tiskové oddělení MPSV

 

 

_________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ

Plánované otevření MŠ PONDĚLÍ 25.5.2020

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

 • Vzhledem k tomu, že došlo ke značnému snížení počtu pedagogů, nejsme schopni personálně zajistit plný provoz mateřské školy. V současné době můžeme otevřít pouze dvě třídy. Proto se obracíme na rodiče s prosbou, aby zvážili nutnost umístění svého dítěte do MŠ. Chtěli bychom v první řadě zajistit provoz pro děti, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni a nemají možnost obstarat pro své děti hlídání. Prosíme, abyste, spolu s námi, toto zaměstnaným rodičům umožnili. Svá vyjádření, zda Vaše dítě nastoupí nebo ne, nám prosím piště do dotazníku, který si můžete stáhnout níže. Vyplněný dotazník zašlete na email reditelka@msjirny.czDěkujeme za pochopení.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti bez známek respiračního onemocnění – toto doloží první den nástupu zákonný zástupce formou Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte. příloha_čestné_prohlášení
 • Při předávání dítěte zůstávejte před třídou, nevstupujte do tříd, a zachovávejte dostatečný odstup od pedagogů.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu mateřské školy.
 • Dle nařízení MŠMT již nemusí mít děti ve školce roušku. Doprovod dětí do MŠ a z MŠ musí mít ústa a nos zakrytý rouškou.
 • Docházka dětí bude DOBROVOLNÁ. Také děti v posledním roce předškolního vzdělávání mají tuto docházku nepovinnou. Pokud se rozhodnou z důvodu bezpečnosti dítěte MŠ nenavštěvovat, bude toto respektováno.
 • NUTNÉ JE NOŠENÍ ROUŠEK U RODIČŮ A LIDÍ, KTERÉ BUDOU DÍTĚ Z MŠ VYZVEDÁVAT!!!

Od zahájení provozu MŠ již nebudeme vydávat potvrzení týkající se ošetřovného – nárok po otevření školky zaniká (viz.: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne)

Prázdninový provoz bude probíhat od 1.7. – 10.7.2020 pro přihlášené děti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády. Ohledně změn budou rodiče včas informováni. Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy dle zkušeností z provozu. Přeplatky za stravné a školné Vám budou vráceny na účet do konce školního roku.

 

__________________________________________

Informace MŠMT K provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020.

 ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení

 

O konkrétním provozních podmínkách, celkové organizaci a předběžném datu otevření MŠ, vás budeme informovat v nejbližších dnech. Následně budeme zákonným zástupcům rozesílat dotazník zájmu o docházku do MŠ.  Pro děti s povinností předškolního vzdělávání je docházka v tomto případě nepovinná.

____________________________________

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bude zápis do mateřské školy Jirny probíhat bezkontaktně.

 Termín pro zasílání přihlášek je stanoven od 4.5.- 13.5. 2020

 

 Podklady k zápisu:

 

 • Přihláška do MŠ (ke stažení na webových stránkách mateřské školy umístěná pod kritérii ke přijetí)
 • Evidenční list (ke stažení na webových stránkách mateřské školy umístěný pod kritérii ke přijetí)
 • Čestné prohlášení o očkování dítěte (nahradí potvrzení od lékaře – k lékaři nechoďte)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu

 

Doporučené způsoby doručení:

 

 • datovou schránkou: va8ksed
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu: reditelka@msjirny.cz
 • poštou na adresu: Mateřská škola Jirny, okres Praha-východ, 5. května 333, Jirny 250 91
 • v mimořádných případech osobně v budově MŠ Jirny dne 13.5.2020 od 8:00 – 17:00. Při osobním předání dokumentů, prosíme dokumenty v obálce, kterou pouze odevzdáte.

 

Na přihlášku nebo k dokumentům připojte, prosím, e-mailový kontakt – kam Vám doručíme registrační číslo.

Upozornění: Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pro školní rok 2020/20201 se přijímají děti, které dovrší do 31. 8. 2020 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v obci JIrny. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v obci Jirny, do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

___________________________

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020

 

_____________________________________________

 

 

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Kritéria jsou stanovena v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Školský zákon v platném znění.

1. VĚK

- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (561/2004, § 34a) narozené  1.9.2014 až 31.8.2015 a děti, které mají školní docházku odloženou

- ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), které do 31.8.2020 dovrší věku 3 let a více, a to až do naplnění kapacity mateřské školy

2. TRVALÝ POBYT

- děti, které mají trvalé bydliště v obci Jirny a Nové Jirny

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém se rodiče dostaví k zápisu.

 

Přihláška do MŠ

Evidenční list

 

 

 

_______________________

Úprava plateb školného

Z důvodu mimořádné situace bude úplata za předškolní vzdělávání upravována dle délky, po kterou bude MŠ uzavřena, počínaje dnem 16.3.2020. Přeplatek školného i stravného bude vrácen rodičům zpět na účet v červenci, kdy proběhne celkové vyúčtování.

_____________________

Úřední dny vedení mateřské školy po dobu uzavření MŠ budou každé pondělí od 8.00 – 11.00 hod.

V tyto dny je možné vyzvednout žádosti o ošetřovné.

________________

OZNÁMENÍ

Z důvodu vyhlášení karantény je Mateřská škola od 16.3.2020 uzavřena.

Žádost o ošetřovné

Potvrzení žádosti o ošetřovné 16.3. a 17.3.2020 od 8.00 – 12.00 hod. v ředitelně MŠ Jirny.

Další dny: 20.3.2020 10.00 – 13.00 hod., 24.3.2020 9.00 – 11.00 hod.

V případě, že si potřebujete  žádost vyzvednout v jiném termínu, kontaktujte mě na email reditelka@msjirny.cz.

___________________________

Do odvolání se ruší všechny kroužky.

____________________________

Oznámení o omezení provozu MŠ

____________________________

Prosíme rodiče, kteří si dnes půjdou vyzvednout své děti do MŠ, aby z důvodu dezinfekce prostor (včetně skříněk) odnesli domů všechny osobní věci svých dětí. Děkujeme

____________________________

Informace k nouzovému stavu
____________________________

V pátek 13.3.2020 budou z provozních důvodů děti spojeny následovně:

Děti ze zelené třídy budou v  oranžové třídě.

Děti ze žluté a červené třídy budou v modré třídě.
_____________________________________________

 

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče předškoláků, že informativní schůzka 1. ročníku a přípravné třídy, která se měla uskutečnit dne 10.3.2020 v 17.00 hod. v ZŠ Jirny, se do odvolání ruší. Náhradní termín bude vypsán.

_____________________________________________

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

http://www.khsstc.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-mz-cr-ze-dne-6–3–2020-5703_5703_161_1.html

 

Vážení rodiče, 

pokud se budete vracet z rizikových oblastí, snažně Vás žádáme, abyste nechali po návratu dítě v domácí péči po dobu minimálně dvou týdnů. Aktuální mapu rizikových oblastí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

 

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou. Zavedli jsme také přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí. Projevuje-li tedy dítě sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno přijato do MŠ. Pokud se v průběhu dne u dítěte objeví jakýkoli příznak nemoci, bude dítě v karanténě do příjezdu rodičů. 

 

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19

 

Algoritmus_1-COVID19-05032020

Algoritmus_2-COVID19-05032020

Algoritmus_3-COVID19-05032020

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPORUČENÍ MŠMT KE KORONAVIRU

Doporučení MŠMT

 

 

______________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy bude probíhat dne 13. 5. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin v ředitelně mateřské školy, 5. května 333, Jirny 250 90. V těchto dnech se rodiče dostaví s  rodným listem dítěte, občanským průkazem, evidenčním listem a řádně vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem. Toto potvrzení nesmí být v den zápisu starší dvou měsíců.

Přihlášky do MŠ budou k vyzvednutí od 14. 4. 2020 v ředitelně MŠ Jirny. (lze i stáhnout).

Dle změny školského zákona č. 561/2004 Sb., § 34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná.

 Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Kritéria jsou stanovena v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Školský zákon v platném znění.

1. VĚK

- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (561/2004, § 34a) narozené  1.9.2014 až 31.8.2015 a děti, které mají školní docházku odloženou

- ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), které do 31.8.2020 dovrší věku 3 let a více, a to až do naplnění kapacity mateřské školy

2. TRVALÝ POBYT

- děti, které mají trvalé bydliště v obci Jirny a Nové Jirny

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém se rodiče dostaví k zápisu.

 

Přihláška do MŠ

Evidenční list

Informace k zápisu

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ

 

Vzhledem k výskytu virového onemocnění v ČR, které způsobuje typ koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s žádostí dodržování hygienické prevence - hygieny rukou, kýchání do kapesníků nebo rukávu, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

V případě, že se s dětmi vracíte po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, nebo jiných rizikových oblastí, kontaktujte ihned po návratu územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Doporučení MZ občanům vracejícím se z Itálie

http://www.khsstc.cz/dokumenty/doporuceni-mz-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z-italie—aktualizace-5700_5700_161_1.html

 

___________________________________________________________________________________

Informace ZŠ Jirny pro rodiče předškoláků 

 

10.3.2020          informativní schůzka v ZŠ pro rodiče předškoláků a zájemců o přípravnou třídu

7.4.2020            přijímání tiskopisů a ověřování dokladů 1.ročník, přípravná třída

15.4.2020          zápis do 1.ročníku, přípravné třídy 13-18

___________________________________________________________________________

 

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění, bude probíhat od 27.1.2020

Rodiče dětí, které v současnosti navštěvují MŠ, budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte.

Rodičům dětí, které již MŠ nenavštěvují, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně MŠ.

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Přehled svátků, prázdnin a omezeného provozu MŠ

29.10. 2019   –30.10. 2019

Podzimní   prázdniny – omezený provoz
23.12. 2019   –  3.  1. 2020 Vánoční   prázdniny – MŠ uzavřena
  2.  3. 2020 –    8.  3. 2020 Jarní   prázdniny – omezený provoz
  9.  4. 2020 –  13. 4.  2020 Velikonoční   prázdniny – MŠ uzavřena
  1.  7. 2020 –  10. 7.  2020 Prázdninový   provoz pro přihlášené děti
13.  7. 2020 –  31. 8. 2020 Letní   prázdniny – MŠ uzavřena

 

 

Rozdělení dětí do tříd ve školním roce 2019-2020

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Dle § 123 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se výše školného pro školní rok 2019/2020 stanovuje na

650 Kč.

Úplata bude splatná od 1.9.2019, vždy do 20. v měsíci.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

_________________________________________________________________________________________

Informace o výši stravného

Zvýšení cen stravného

_________________________________________________________________________________________

 

Rozdělení nových dětí do tříd od školního roku 2019 - 2020

rozhodnutí – seznam přijatých

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 Výsledky měření pracovníky ČVUT

Změna hydratace v průběhu pobytu ve školce

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2019

V souladu s ustanovením §3) vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, bude provoz MŠ přerušen od 15.7.2019 do 31.8.2019, zahájení nového školního roku bude 2.9.2019.

Prázdninový provoz bude probíhat od 1.7. do 12.7.2019 (mimo 5.7.) a je určen pouze pro předem nahlášené děti s řádně uhrazeným školným a stravným. Platba školného ve dnech prázdninového provozu je stanovena na 150 Kč/týden (30 Kč/den). Částku je potřeba uhradit do 20.6.2019 na účet školy. V případě neuhrazení nebude moci být dítě zařazeno do prázdninového provozu.

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

Zápis do MŠ

 

Zápis do mateřské školy bude probíhat dne 13. 5. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin v ředitelně mateřské školy, 5. května 333, Jirny 250 90. V těchto dnech se rodiče dostaví s kopií rodného listu dítěte, občanským průkazem, evidenčním listem a řádně vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem. Toto potvrzení nesmí být v den zápisu starší dvou měsíců.

Přihlášky do MŠ budou k vyzvednutí od 23. 4. 2019 v ředitelně MŠ Jirny. (lze i stáhnout).

Dle změny školského zákona č. 561/2004 Sb., § 34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná.

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (561/2004, § 34a) narozené  1.9.2013 až 31.8.2014 a děti, které mají školní docházku odloženou

- ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), do naplnění kapacity mateřské školy

- dítě a alespoň jeden z jeho rodičů jsou ke dni zápisu hlášeni k pobytu na území obce Jirny

Tyto skutečnosti lze prokázat pouze občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným průkazem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém se rodiče dostaví k zápisu.

 

Přihláška do MŠ

Evidenční list

Informace k zápisu 13.5.2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Vydávání Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění, bude probíhat od 21.1.2019

Rodiče dětí, které v současnosti navštěvují MŠ, budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte.

Rodičům dětí, které již MŠ nenavštěvují, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně MŠ dle následujícího rozpisu:

Pondělí a čtvrtek                12.00 – 13.30 hod.

Úterý, středa a pátek           8.00 – 13.30 hod.

Dále dle domluvy.

 

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Přehled svátků, prázdnin a omezeného provozu MŠ

28.  9.2018 Den české státnosti – MŠ uzavřena
29.10.2018 – 30.10.2018 Podzimní prázdniny – omezený provoz
23.12.2018 – 2.1.2019 Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena
25. 2.- 3.3.2019 Jarní prázdniny – omezený provoz
19.4.2019 Velký pátek – MŠ uzavřena
22.4.2019 Velikonoční pondělí – MŠ uzavřena
 1. 5.2019 Svátek práce – MŠ uzavřena
 8. 5.2019 Den vítězství – MŠ uzavřena
 1.7.2019 – 12.7.2019 Prázdninový provoz pro přihlášené děti
15.7.2019 –30.8.2019 Letní prázdniny – MŠ uzavřena

 

Omezený provoz – zjišťování docházky dítěte v daném termínu. Podle počtu přihlášených dětí se provoz koná pouze v některých třídách. Při počtu menším než 15 dětí nahlášených k docházce bude MŠ uzavřena.

Prázdniny – MŠ bude v této době uzavřena (Vánoční prázdniny)

Prázdninový provoz – v době letních prázdnin, pouze pro přihlášené děti

Zahájení školního roku 2018/2019

 

Vážení rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce.

Pro nejmenší děti bude první týden ve znamení postupné adaptace.

Veškeré potřebné informace Vám budou sděleny na třídních schůzkách, které se uskuteční dle následujícího rozpisu.

 

 

 

 

Rozdělení dětí do tříd ve školním roce 2018-2019

 

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd

Úplata za vzdělávání

Dle § 123 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se výše školného pro školní rok 2018/2019 stanovuje na 630 Kč.

Úplata bude splatná od 1.9.2018, vždy do 20. v měsíci.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ úplatu nehradí.

 

 

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do školy

 

Navštivte nás také na Facebooku:
https://www.facebook.com/MŠ-Jirny-1349525341831756

 

OZNÁMENÍ

 

S účinností od 5. 3. 2018 budou děti spojovány v koncových třídách dle následujícího rozpisu:

Červená třída

Do červené třídy budou spojovány děti – ze žluté třídy v 15.00 hod.

- ze zelené třídy v 16.00 hod.

Modrá třída

Do modré třídy bude spojovány děti z oranžové třídy od 16.00 hod.

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

https://www.msmt.cz/file/40102/

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Přihlášky ke stravování nově nastupujících dětí budou k vyzvednutí v ředitelně MŠ do 14.7.2017 od 8.00 – 12.00 hod., dále od 28.8. – 1.9.2017 od 8.00 – 12.00 hod. Prosíme rodiče nově nastupujících dětí o vyzvednutí.

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2018

V souladu s ustanovením §3) vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, bude provoz MŠ přerušen od 16.7.2018 do 31.8.2018, zahájení nového školního roku bude 3.9.2018.

Prázdninový provoz bude probíhat od 2.7. do 13.7.2018 (mimo 5.7. a 6.7.) a je určen pouze pro předem nahlášené děti s řádně uhrazeným školným a stravným. Platba školného ve dnech prázdninového provozu je stanovena na 150 Kč/týden (30 Kč/den). Částku je potřeba uhradit do 20.6.2018 na účet školy. V případě neuhrazení nebude moci být dítě zařazeno do prázdninového provozu.

 

Úplata za vzdělávání

Měsíční výse úplaty za vzdělávání na školní rok 2017/2018 se stanovuje

na 610 Kč. Úplata bude splatná od 1.9.2017, vždy do 20. v měsíci.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ úplatu nehradí.

 

 

Elektronická omluvenka-nefunkční

Omlouváme se, ale v současné době je z technických důvodů nefunkční elektronická omluvenka. Prosíme, aby jste k odhlašování obědů zatím používali www.strava.cz. Děkujeme za pochopení.

Marteřská škola Jirny, okres Praha – východ

5. května 333, 250 90 Jirny

 

 

 

Rozpočet MŠ Jirny na r. 2017

 

Příjmy
Příspěvek od zřizovatele 1 700 000,00
Příjmy ze st. rozpočtu 6 530 000,00
Příjmy vlastní 2 641 000,00
Příjmy celkem 10 871 000,00
Výdaje 10 871 000,00