Mateřská škola Jirny
Mateřská škola Jirny

Školní řád

Mateřská škola Jirny, okres Praha-východ
5. května 333, 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údaje o zařízení

Mateřská škola Jirny, okres Praha – východ, 5. května 333, Jirny 250 90, příspěvková organizace
IČ 70986568
Telefon: 281 961 437
e- mail: reditelka@msjirny.cz
webové stránky: www.msjirny.cz
Statutární zástupce: Stanislava Děrešová
Zřizovatel: obec Jirny
Brandýská 9, 250 90,
Telefon: 281 962 945
Starosta: Stanislav Skořepa

 

Popis zařízení:

Typ: škola celodenním provozem
Kapacita: 128 dětí
Počet tříd: 5
Počet dětí ve třídách:
Zelená 28, oranžová 28, modrá 28, žlutá 24, červená 20.
Provoz: 7:00 – 17:00 hod.

 

Obsah

1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
1.1. Práva a povinnosti obecně
1.2. Práva dítěte
1.3. Povinnosti dítěte

2. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
2.1. Práva zákonných zástupců
2.2. Povinnosti zákonných zástupců

3. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
4. Pedagogové a zaměstnanci školy
5. Ochrana osobnosti ve škole
6. Provoz a vnitřní režim školy
7. Přivádění a vyzvedávání dětí
8. Způsob omlouvání dětí
9. Přijímání dětí do MŠ
10. Povinné předškolní vzdělávání
11. Individuální vzdělávání dětí
12. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
13. Vzdělávání dětí nadaných
14. Vzdělávání dětí od dvou let
15. Ukončení docházky
16. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
17. Ochrana zdraví
18. Ochrana majetku školy
19. Ostatní
20. Závěrečná ustanovení

 

Základní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), v úplném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
1.1. Práva a povinnosti obecně

Práva všeobecně vycházejí z Listiny práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Předpokladem povinností je respektování zákonů a vyhlášek o předškolních zařízeních a projektů MŠ zaměřených na výchovně vzdělávací činnost školy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, pokud jsou v souladu s právy dítěte.

1.2. Práva dítěte

Při vzdělávání mají všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských
práv a Úmluva o právech dítěte.

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:
a) na kvalitní předškolní vzdělávání, které zaručuje optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
d) Dítě má právo:
- Být vždy vyslechnuté.
- Mít možnost kdykoliv odejít na toaletu.
- Jíst a pít podle své potřeby, odpočinout si během dne.
- Zvolit si hru nebo činnost podle svého přání, hru nebo činnost dokončit.
- Pomoc dospělého, když pomoc potřebují.
- Být oslovováno tak, jak je zvyklé z domova, nebo jak si samo přeje.

1.3. Povinnosti dítěte

Každé dítě má povinnost
- Chovat se podle pravidel stanovených na začátku školního roku.
- Řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy.
- Po dokončení činnosti nebo hry uklidit prostor či hračku na své místo.
- Dodržovat bezpečnostní pravidla (neběhat mezi stolky, neházet hračkami)
- Říci učitelce, pokud chce opustit třídu.
– Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči.
- Dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc… ).
- Neničit práci druhých ani majetek školy.
- Neubližovat ostatním dětem, v opačném případě se omluvit.
- Konflikty řešit ústní domluvou, zejména u starších dětí.
- Být samostatné při hygieně a používání WC (mytí rukou, používání kapesníků, čištění zubů …)

2. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Práva a povinnosti zákonných zástupců rodičů se řídí § 21 a § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

2.1. Práva zákonných zástupců

- Rodiče, opatrovníci nebo osvojitelé (dále jen zákonní zástupci) mají právo být informováni o průběhu vzdělávání dětí.
- Vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.
- Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se osobního a rodinného života.
- Po nástupu dítěte do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim.
- Informovat se o chování dítěte v MŠ, domluvit si schůzku s učitelkou v konzultačních hodinách, v naléhavém případě promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě.
- Kontakt a konzultace s ředitelkou školy jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě v ředitelně
- Stížnosti, výhrady a připomínky k práci MŠ mohou rodiče podávat u ředitelky školy, která je v zákonné době vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.
- Rodiče mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

2.2. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

- Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení.
- Na vyzvání zástupkyně ředitele pro MŠ a ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
- Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; u dětí zdravotně znevýhodněných neprodleně odevzdat veškeré lékařské zprávy, které informují o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Při nedodržení těchto podmínek, tedy porušování školního řádu, bude ukončena docházka do mateřské školy.
- Informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění areálu mateřské školy) zaměstnance mateřské školy o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v areálu školy (šatna, školní zahrada apod.).
- Předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole.
- Předávat dítě osobně pedagogovi, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
- Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.
- Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání.
- Dodržovat školní řád.
- V zájmu spolupráce a zajištění péče a součinnosti školy s rodinou sledovat pravidelně hlavní nástěnky a informační vývěsky v šatnách jednotlivých tříd, případně webové stránky školy.
- Vhodným oblečením a obutím umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale i při pobytu venku (v létě pokrývka hlavy, sluneční brýle.) Oblečení i obuv dětí musí být podepsané a uložené na místě k tomu určeném.
- Je nutné omluvit písemně, telefonicky, nebo osobně každou nepřítomnost dítěte v MŠ. Dlouhodobě neomluvené dítě může být vyloučeno z mateřské školy.
- Předem známou nepřítomnost, pozdní příchod nebo dřívější odchod oznámit pedagogickému pracovníkovi mateřské školy.
- K zamezení šíření nákaz s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do MŠ dítě s počínajícími příznaky nemoci nebo děti nedoléčené. Pokud se v době přítomnosti dítěte v mateřské školy prokáže, že není v pořádku, bude zákonný zástupce telefonicky vyrozuměn, aby si své dítě vyzvedl a navštívil lékaře.
- Za zdravotní stav dítěte zodpovídá zákonný zástupce!
- Zúčastnit se po vyzvání ředitelkou mateřské školy osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Pokud zákonný zástupce nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka §22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zástupce povinen vyhovět.
- Zákonný zástupce nebo jím pověřené osoba je povinna se zúčastnit třídních schůzek a spolupracovat s MŠ. Jakákoliv rozhodnutí těchto schůzek jsou pro všechny odpovědné zástupce závazná!
- Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za vzdělávání a stravné nejpozději do 20. dne v daném měsíci na běžný účet školy a vždy uvádět variabilní symbol dítěte.
- Zákonní zástupci nevstupují do třídy během stravování, jak z důvodu hygienických tak i společenských.
- Zákonní zástupci dítěte jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ( od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

3. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

3.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy osobně předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi, popř. jinému zaměstnanci mateřské školy ve třídě MŠ.

3.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka, př. od jiného zaměstnance školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle, než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

3.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.) bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

3.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi, případně ředitelce mateřské školy.

3.5. Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník, popř. jiný zaměstnanec školy
a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitelku školy,
c) obrátí se na Policii ČR a OSPOD – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (práce přesčas, doprava, umístěnka atd.)
Učitelka si nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě nebo Policii ČR. V tomto případě zákonný zástupce dítěte je povinen podepsat protokol o vyzvednutí dítěte po ukončení provozu MŠ. Při opakovaném pozdním vyzvednutí dítěte z MŠ bude dítě vyloučeno z MŠ v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. § 35 odst. b, ve znění pozdějších předpisů).

4.Pedagogové a zaměstnanci školy

4.1. Práva pedagoga
- Má právo na zdvořilé zacházení ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci.
- Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy.
- Vyjadřovat svůj názor a připomínky k výchovně vzdělávacímu programu.

4.2. Povinnosti pedagoga
- Znát dobře školní vzdělávací program a dokumenty školy.
- Podílet se na tvorbě ŠVP a realizaci prostřednictvím třídních vzdělávacích programů a projektů.
- Odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.
- Vytvářet funkční informační systém směrem k rodičům a veřejnosti.
- Vytvářet vzorce chování, které mohou děti napodobovat a jež vedou k příznivému klimatu ve třídě i pěkným vztahům s rodiči a spolupracovníky.
- Celoživotně se vzdělávat.

5.Ochrana osobnosti ve škole

- Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
- Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
- Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.
- Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

6. Provoz a vnitřní režim školy

Režim dne

Provozní doba MŠ 7:00 – 17,00 hod
Příchod dětí 7:00 – 8,00 hod
Svačina, dopolední činnosti 9,00 – 10,00 hod
Pobyt venku 10,00 – 12,00 hod
Oběd 12,00 – 12,30 hod
Vyzvedávání dětí po obědě 12,30 – 13,00 hod
Odpočívání, relaxační činnosti 13,00 – 14,30 hod
Odpolední svačina 14,30 – 15,00 hod
Odpolední činnosti, pobyt venku 15,00 – 17,00 hod
vyzvedávání odpoledne
Ukončení provozu 17,00 hod

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

- Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz MŠ je od 7:00 hod do 17.00 hod.
- Stanovený režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z ŠVP PV, v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí.
- V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně dva měsíce předem.
- Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
- Při nemoci pedagogických pracovníků mateřské školy, nebo při provozních problémech, při veškerých svátcích, školních prázdninách atd. je možné děti slučovat ve třídách.

7. Přivádění a vyzvedávání dětí

- Rodiče mohou přivádět děti od 7:00 do 8:00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzavírá. Po předchozí domluvě je možné výjimečně přivést dítě i během dopoledne, pokud tím není narušen výchovně vzdělávací proces třídy.
- Začátek povinného předškolního vzdělávání se stanovuje na 8:00. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
- Nejpozději do 8.00 hod je nutné oznámit nepřítomnost dítěte, aby mohlo být odhlášené ze stravování. Neomluvené děti jsou první den přihlášeny ke stravování. V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, dostává odpolední svačinu sebou domů při odchodu z MŠ. Odpolední svačina je určena k okamžitému použití.
- Zákonní zástupci předávají dítě po jeho převlečení osobně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Zákonní zástupci zodpovídají za děti až do předání učitelce, nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo.
- Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přijímajícího pracovníka i o případných menších zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
- Zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dochází, popř. v jiné třídě (např.z důvodu rozdělení), na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
- Zákonní zástupci zodpovídají za obsah věcí svého dítěte v mateřské škole.
- Děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi písemně pověřené. V písemném pověření daného školního roku je uvedeno jméno, příjmení a údaje, průkazně potvrzující totožnost této pověřené osoby. Bez písemného pověření nebude dítě vydáno nikomu jinému než rodiči.

Doporučená doba pro vyzvedávání dětí:
o odchod dětí po obědě je od 12.30 do 13.00 hod.
o odchod po odpolední svačině od 15.00
o po dohodě s učitelkou lze dítě mimořádně vyzvednout i v jiném čase.

- Rodiče nebo jimi pověřené osoby, které nestačí vyzvednout dítě do 17.hod., jsou povinni oznámit na tel č. MŠ důvod zpoždění a předpokládaný čas vyzvednutí dítěte.
- Nevyzvedne-li si zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě do doby ukončení provozu MŠ a nebudou-li zákonní zástupci opakovaně k zastižení na telefonu, bude pedagogický pracovník postupovat pode doporučení MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle §15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně bude kontaktovat Městskou policii.
- Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je posuzováno jako porušení Školního řádu a provozu mateřské školy. Na základě opakovaného narušování provozu MŠ zákonným zástupcem bude zahájeno správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

8. Způsob omlouvání dětí

- Rodiče mohou nepřítomnost dítěte omluvit telefonicky nebo osobně ve třídě, kde se dítě vzdělává do druhého dne nepřítomnosti.
- Zákonný zástupce dítěte pro které je předškolní vzdělávání povinné je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději do druhého dne nepřítomnosti.
- Uvolnění dítěte, pro které je vzdělávání povinné se děje písemnou formou
(viz žádost o uvolnění)
- Absence dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bude zapisována do omluvného listu.

9. Přijímání dětí do MŠ

- Do mateřské školy mohou být přijímány děti (od r. 2020 od 2 let) na základě podané Žádosti o přijetí u ředitelky školy, která rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení. Přijímání do MŠ se uskutečňuje dle § 561/2004 Sb. – Školský zákon v období od 2. – 16.5.. Stanovení termínu je plně v kompetenci ředitele školy.
- K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají podle § 34, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů děti v posledním roce před zahájením školní docházky a dále děti dle kritérií stanovených ředitelkou školy zpravidla ve věku dvou až šesti let způsobilé plnit stanovené požadavky RVP PV a ŠVP PV.
- O zařazení dítěte se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. Zařazení dítěte je možné pouze v případě, že to umožňují provozní, organizační a personální podmínky školy.
- Mateřská škola přijímá dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
- Do mateřské školy může být přijato dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
- Při nástupu do mateřské školy je uplatňován individuálně adaptační režim. Zkušební doba dítěte je 3 měsíce.
- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku na uvolněné místo.

10.Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškol. vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku.
b) Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
c) Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek a konec vzdělávání je stanoven v rozmezí od 8:00 hod. do 12:00 hod.
d) Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno začátkem školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání může být plněno I následujícími způsoby:

a) Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
c) vzdělávání v zahraniční škola na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a Školského zákona

V případě, že zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání, zvolí variantu b) či c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Omlouvání nepřítomnosti povinně vzdělávaného dítěte:
Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání (§ 34 a odst.4 školského zákona). V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, o důvod uvolnění.( Pro tyto účely lze využít formulář Omluvenky dítěte).
Rodiče dětí plnících povinnou školní docházku jsou povinni nejdéle do 3 dnů dítě písemně omluvit. Pro tyto účely bude na obou předškolních třídách pro rodiče připraven Omluvný list.

Oznámení nepřítomnosti je možno provést:

a) oznámení nepřítomnost do 1 týdne – telefonicky nebo osobně učitelce MŠ, při návratu odevzdají písemnou omluvenku – tiskopisy k dispozici na třídách
b) oznámení nepřítomnosti od 1 týdne do 3 měsíců – písemnou formou na e-mail mateřské školy nebo písemnou formou předat učitelce na třídě
c) oznámení nepřítomnosti delší 3 měsíců – formou žádosti ředitelce školy nebo formou lékařského potvrzení.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván.

11. Individuální vzdělávání dětí

- Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální způsob vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné a kteří zvolili způsob individuálního vzdělávání dítěte se take zúčastní zápisu k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu.
- Zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku řediteli školy písemnou formou. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
a) Jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého bydliště, v případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
- V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
- Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z Rámcového vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání.
- Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jdenotlivých oblastech a případně doporučí zaákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
- Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen nebo dohodnut individuálně.
- Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.
- Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí vždy zákonný zástupce dítěte s vyjímkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. D) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
- Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

12. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

- Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je individuálně upravován vzdělávací obsah v oblasti výběru a organizace činností. Jsou voleny vhodné formy a metody vzdělávání. Je vytvořen individuální plán dle doporučení SPC nebo jiných odborníků, kteří mají dítě v péči.
- Učitelé užívají stanovená podpůrná opatření, která pomáhají k osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte.
- Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má významnou roli spolupráce se zákonnými zástupci, ŠPZ, případně dalšími odborníky. Podle stupně přiznaného podpůrného opatření zajišťuje škola ve spolupráci se zákonnými zástupci přítomnost asistenta pedagoga.

13. Vzdělávání dětí nadaných

- Při vzdělávání nadaných dětí je důležitá spolupráce se zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením.
- Při aplikaci podpůrného opatření prvního stupně je učitelem vytvořen plán pedagogické podpory.
- Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců je vytvářen individuální vzdělávací plán IVP, který se stává součástí dokumentace dítěte.

14. Vzdělávání dětí od dvou let

- Při vzdělávání dětí 2letých je rozhodující podmínkou souběžné působení dvou
pedagogů a pomoc nepedagogického personálu.
- Prostor je přizpůsoben, hračky jsou dostupné a přiměřené věku
- Režim dne je přizpůsoben, je zajištěno místo odpočinku během dne
- Umývárna je vybavena přebalovacím pultem, nočníky.

15. Ukončení docházky

- Ředitelka MŠ může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
b) zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné nebo úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady.
- Docházku lze ukončit i na vlastní žádost rodičů.
- Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do základní školy.
- Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
- Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce povinen předat řediteli mateřské školy nejpozději do 31.5. příslušného školního roku Rozhodnutí ředitele školy o odkladu. V případě, že tak neučiní, nemůže již mateřskou školu navštěvovat.

16. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

- Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
- Rodič předává a vyzvedává své dítě osobně u učitelky v kmenové třídě, případně jiné třídě, na školní zahradě. Odpovědný zástupce je povinen dítě osobně , tz. prokazatelně verbálním způsobem předat pedagogickému pracovníkovi MŠ, případně jinému pověřenému pracovníkovi mateřské školy.
- Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ i jinou osobu, případně i nezletilé dítě, ale vždy písemně na formuláři „Zmocnění“. Žádné osobní ani telefonické vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.
- Děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními pravidly jak se chovat v prostorách MŠ, při pobytu na školní zahradě a mimo objekt školy.
- V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě potřeby zavolá lékařskou pomoc, zajistí převoz zraněného do zdravotního zařízení. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Učitelky jsou též povinny bezodkladně informovat ředitelku. Školním úrazem je úraz, který se stal dětem při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ bez účasti zákonných zástupců. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět. Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí, herních prvků na školní zahradě, dále neběhat mezi stolky, neházet s míči ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené výšky a pouze na žíněnku.
- V případě konání akce, která není v přímé souvislosti s činností školy a pořádané za přítomnosti rodičů či jiného zákonného zástupce, přebírají zákonní zástupci zcela odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví dítěte po celou dobu akce. V případě účasti dítěte na tomto typu akce bez přítomnosti rodiče, zodpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. V průběhu konání akce jsou všichni povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, provozní řád školy a provozní řád zahrady.
- V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

17. Ochrana zdraví

- Do mateřské školy mohou rodiče přivádět pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci i když dítě nemá teplotu.
- Zákonní zástupci mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění. Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b, školského zákona.
- Projeví-li se v průběhu dne v MŠ u dítěte známky onemocnění, vyrozumí učitelka některého z rodičů a požaduje jeho vyzvednutí, jelikož MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu.
- Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
- Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené. Výjimkou je pravidelně užívaný lék, které neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte a zákonný zástupci podají písemnou žádost ředitelce školy včetně podrobných informacích o nezbytném postupu při jejich podávání. V ostatních případech nebudou dětem jakékoliv léky podávány.
- Patřičnou bezpečnost v početném kolektivu nelze zaručit také dětem zraněným,např.
se zlomeninami končetin apod. a proto tyto děti také nemohou do MŠ docházet.
- V zájmu ochrany zdraví všech dětí navštěvujících MŠ je zákonný zástupce dítěte
- povinen nahlásit ředitelce školy, případně učitelce okamžitě jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění v rodině, tak i v nejbližším okolí (neštovice, žloutenka, mononukleóza, salmonelosa aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění předloží rodiče potvrzení od lékaře, které zaručí plné zdraví dítěte.
- Při výskytu infekčního onemocnění (včetně pedikulózy – vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem plošně kontrolovat hlavy, aby nedošlo k rozšíření na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu, či opakovaném výskytu u jedince je informován místně příslušný orgán sociální péče.

18. Ochrana majetku školy

- Pedagogičtí i správní zaměstnanci školy zajišťují, aby po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole děti zacházely šetrně s majetkem, učebními pomůckami,hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami.
- V případě poškozování věcí bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu.
- Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

19. Ostatní

- Zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ. Z bezpečnostních důvodů není povoleno, aby si dítě, případně sourozenec, při příchodu do MŠ a při jeho odchodu z MŠ, hrálo dále v zahradním areálu, využívalo herní prvky a podobně.
- Pro parkování kol, koloběžek a dalších dopravních prostředků slouží v mateřské škole vymezená plocha. Rodiče jsou povinni zajistit kolo proti krádeži zámkem a klíč předat pedagogickému pracovníkovi. Škola nenese zodpovědnost v případě ztráty nezabezpečeného kola a dalších prostředků.
- Škola nenese zodpovědnost za hračky, které si děti přinesou do MŠ. Děti si za ně zodpovídají sami a musí počítat s tím, že je půjčí kamarádům. Do školy je zakázáno nosit ostré a nebezpečné věci a hračky (nože, špendlíky, hračky ve tvaru zbraní ad.).
- K zimním hrám na sněhu si mohou děti přinést pouze lopaty, nikoliv boby, saně ad.¨
- Do areálu MŠ není dovoleno vodit psy ani jiné mazlíčky.

20. Závěrečná ustanovení

Řád mateřské školy je závazný pro všechny rodiče, pověřené zástupce, děti, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Zákonní zástupci a pověřené osoby jsou povinni se s ním seznámit.

 

Školní řád může být doplněn během školního roku o dodatky.
Tento řád nahrazuje Školní řád mateřské školy z 1.9.2017 a nabývá platnosti dnem 1.5.2018.

Školní řád ke stažení.doc (143 kB)

O škole

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10
1
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Virtuální prohlídka školy

Předpověď počasí

dnes, pondělí 27. 6. 2022
skoro jasno 31 °C 17 °C